Gedragscode

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 7 april 2004

Inleiding
Platform Content is het ‘platform van organisaties die gespecialiseerd zijn in het produceren én distribueren van content’. De vereniging is opgericht in 1991 en heeft zich tot taak gesteld om een bredere acceptatie te bevorderen voor customer media in al zijn verschijningsvormen. De vereniging wil tevens de herkenbaarheid van customer media vergroten, de kwaliteit van het vakgebied verbeteren en de samenhang van customer media met andere middelen in de communicatie mix verduidelijken. Hierbij staan naast de belangen van de leden, ook de belangen van haar opdrachtgevers centraal.
Doel

Onderstaande gedragsregels hebben ten doel het gedrag van Platform Content-leden in het maatschappelijk verkeer te bepalen.

1. Begrippen
In de gedragscode wordt verstaan onder:

 • Platform Content: Platform Content is het platform van bureaus die gespecialiseerd zijn in het produceren én distribueren van content.
 • Customer media: redactionele media die worden ontwikkeld in opdracht van derden, waarbij de keuze van de doelgroep en het concept dienstbaar zijn aan de realisatie van marketing- en/of communicatiedoelstelling(en) van de betrokken opdrachtgever(s);
 • Lid of leden: (aspirant)lid of (aspirant)leden van de Platform Content;
 • Opdrachtgever(s): de natuurlijke pers(o)n(en) of rechtsperso(o)n(en), waarvan een lid of andere producent van customer media een opdracht verkrijgt;
 • Opdracht: het bedenken en/of realiseren van relatiemedia op verzoek van opdrachtgever(s);
 • Gedragscode: gedragscode van Platform Content;
 • Bestuur: het bestuur van Platform Content.

2. Toepasselijkheid
De gedragscode is met ingang van 1 mei 2004 van toepassing op het gedrag van ieder lid in de uitoefening van zijn bedrijf en tevens in het bijzonder toepasselijk op en bindend voor de leden in hun relatie met andere leden, opdrachtgevers en het Platform Content.

3. Verantwoordelijkheid en naleving
a. Een lid dient degenen die arbeid voor hem verrichten zo te instrueren dat zijn hele bedrijf de gedragscode naleeft.
b. Indien de gedragscode door een medewerker of freelancer van een lid is overtreden, dan wordt deze overtreding beschouwd als te zijn begaan door het lid.

4. Gedragsregels
a. Het lid drijft zijn zaken volgens de regels van betamelijk gedrag en eerlijk koopmanschap en houdt zich bij de uitoefening van zijn bedrijf aan de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de gedragscode van het Platform Content.
b. Het lid stelt alles in het werk een positieve attitude bij derden ten opzichte van het Platform Content, haar leden en de customer media-branche te bewerkstelligen.
c. Het lid onthoudt zich van alles wat in enigerlei vorm het Platform Content, de customer media-branche en/of andere leden kan schaden.
d. Leden verplichten zich hun kennis betreffende het vakgebied in stand te houden en ernaar streven deze verder te ontwikkelen en de (werk)ervaring en het inzicht dat zij hebben opgedaan doelmatig in te zetten ten behoeve van de opdracht en de opdrachtgever.
e. Bij de opdracht zal het lid de volgende basisprincipes in ogenschouw nemen en houden:

 • Maak duidelijk van wie de media afkomstig zijn
 • Hou het algemeen belang in het oog
 • Voorkom onnodig kwetsen en beledigen
 • Houd je aan de wet en de speciale reclamecodes voor specifieke producten
 • Zorgvuldigheid ten aanzien kwetsbare groepen is geboden.

5. Verhouding tussen leden onderling
a. Ter bevordering van een goede verstandhouding tussen de leden onderling, is het lid gehouden zorgvuldigheid te betrachten bij de benadering van (potentiële) opdrachtgevers en het verwerven van opdrachten.
b. De mededinging tussen leden dient op een eerlijke wijze te geschieden. Het lid mag geen opdrachten zoeken door middel van methodes die onverenigbaar zijn met de waardigheid van de branche. Hij mag geen onjuiste of misleidende informatie verspreiden ten einde de professionele reputatie van andere leden te schaden.
c. Het lid dient bij het verwerven van een opdracht er naar te streven alle voor het uitvoeren van de opdracht relevante informatie van de (potentiële) opdracht te verkrijgen alsmede inzicht te verkrijgen aangaande de verwachtingen die de (potentiële) opdrachtgever rondom de opdracht, de doelstellingen en het resultaat koestert.
d. Bij het verwerven van een opdracht zal het lid de opdrachtgever op de hoogte brengen van de condities welke het lid aan de uitvoering van de opdracht wenst te verbinden. Het lid zal de opdrachtgever in ieder geval een exemplaar van zijn de algemene voorwaarden doen toekomen.

6. Overeenkomst
a. Bij het aanvaarden van een opdracht zal het lid ertoe zorg dragen dat er tussen hem en zijn opdrachtgever – bij voorkeur schriftelijk – overeenstemming is over de inhoud, de uitvoeringscondities en de honorering van de opdracht.
b. Het lid zal ernaar streven overeenstemming met de opdrachtgever te bereiken aangaande:

 • de aard van de opdracht en een omschrijving daarvan;
 • het honorarium;
 • de intellectuele eigendomsrechten;
 • de tijdsplanning en voortgang van de opdracht;
 • de tijdige aankondiging van budgetoverschrijdingen;
 • de duur van de contractperiode;
 • een (eventuele) verlenging van de contractperiode;
 • een (eventuele) tussentijdse ontbinding.

c. Een lid zal geen opdracht aanvaarden indien de opdrachtgever de intentie heeft het
auteursrecht van een derde te schenden.
d. Een lid zal zijn opdrachtgever geen verkeerde voorstelling van zaken geven omtrent zijn expertise wat betreft het uitvoeren van de opdracht.
e. Indien een lid het vermoeden heeft dat een opdracht reeds eerder aan een ander lid is verstrekt, dient hij zich ervan te overtuigen dat de opdrachtgever de eerdere opdracht aan het andere lid op een zorgvuldige wijze heeft afgehandeld.
f. Het lid zal zich op de hoogte stellen van de inhoud van wetten en regelingen die de
uitvoering van de opdracht (kunnen) beheersen en zal conform deze wetten en regelingen de hem door de opdrachtgever toevertrouwde opdracht uitvoeren.
g. Het lid zal geen opdracht aanvaarden, indien deze in strijd is met de goede zeden en
openbare orde ofwel met de in dit artikel bedoelde wetten en/of regelingen.
h. Het lid mag informatie over enige aansprakelijkheidsbeperking niet aan de opdrachtgever weerhouden.
i. Het lid dient over een deugdelijk aansprakelijkheidsverzekering te beschikken.
j. Een lid mag geen valse facturen opmaken die de ware aard van een transactie verdoezelen. De boekhouding moet overeenstemmen met de algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes en moet zijn ingericht volgens principes en geldende richtlijnen van de interne control functie.

7. Kwaliteit en capaciteit
a. Het lid verplicht zich om bij de bij hem opgebouwde kennis, ervaring en werkcapaciteit zo doelmatig mogelijk bij de uitvoering van de opdracht in te zetten.
b. Het lid dient een (potentiële) opdrachtgever van informatie te voorzien, zodanig dat deze zich een duidelijk beeld kan vormen omtrent hetgeen van de werkzaamheden van het lid mag en kan worden verwacht.

8. Geheimhouding
a. Het lid zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die hem voorafgaand aan dan we bij het uitvoeren van de opdracht aangaande zijn opdrachtgever ter kennis komt.
b. Het lid dient zorg te dragen dat al diegenen, die het bij de uitvoering van de opdracht inschakelt vertrouwelijk met bovenstaande informatie zal omgaan.
c. Het lid zal in redelijkheid alle beveiligingsmogelijkheden benutten om de informatie
en databestanden van opdrachtgevers geheim te houden.

9. Garantie
a. Het lid realiseert zich dat aan de opdrachtgever niet onder alle omstandigheden een garantie kan worden gegeven voor het behalen van het resultaat dat aan de opdracht als doelstelling is verbonden en zal hiermee rekening houden in zijn toezeggingen aan de opdrachtgever.
b. Een lid mag geen misleidende of onjuiste uitspraken doen over de doelmatigheid van
hun werkzaamheden. Zij mogen geen diensten aanbieden op een dusdanige manier, dat onrealistische verwachtingen worden gewekt.

10. Toeleveranciers
Het lid verplicht zich, voor zover er naar zijn mening risico’s verbonden zijn aan de opdracht voor de door hem ingeschakelde toeleveranciers, deze te informeren over de aard van de opdracht, de duur van de overeenkomst en de betalingsafspraken die tussen het lid en de opdrachtgever zijn gemaakt.

11. Continuïteit
a. Indien het lid op basis van objectieve maatstaven tot de conclusie dient te komen,
niet langer financieel en/of anders in staat te zijn, de continuïteit van de opdracht te waarborgen, dient het lid het bestuur hierover onmiddellijk te informeren.
b Na overleg met het bestuur stelt het lid de opdrachtgever op de hoogte waarna het lid zal trachten met de opdrachtgever tot een voor beide aanvaardbare oplossing te komen.

12. Overdracht opdracht
a. Het (gedeeltelijk) overdragen van een opdracht tussen leden onderling en/of een lid en een andere producent van relatiemedia kan alleen plaatsvinden met instemming van de betrokken opdrachtgever.
b. Indien het lid een opdracht verwerft, die voorheen door een ander lid werd uitgevoerd, zal het lid er actief naar streven dat de overeenkomst tussen het andere lid en de opdrachtgever op een correcte wijze wordt afgewikkeld, waarbij centraal zal staan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en de financiële aspecten.